Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, p.o.
Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, p.o.

100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola je jednopatrová účelová budova se suterénem, kde se nachází školní kuchyň a soukromý byt domovníka. Budova slouží pro předškolní vzdělávání od roku 1966. V přízemí jsou šatny a třída Sluníček. V prvním patře se nachází třída Berušek a ložnice pro obě třídy. Ložnice byla přebudována z původní třetí třídy. Každá třída se skládá z místnosti pro stolování a různé činnosti u stolků, herny, umývárny a WC. V ložnici byl zbudován v umývárně sprchový kout. Mateřská škola je v současné době dvoutřídní, děti jsou ve třídách věkově smíšených od dvou let do vstupu do základní školy. Vycházíme z potřeb rodičů a dětí – sourozenci jsou spolu na třídě.

Škola leží v pěkné, rozlehlé zahradě vybavené dětským venkovním zařízením – průběžně obměňováno. Součástí zahrady je stromkový labyrint, bylinková zahrádka, prožitkový chodník, hmyzí domeček. Zahrada se využívá nejen na pobyt dětí venku v době provozu, ale i na konání různých mimoškolních aktivit. Pro další využití v rámci výchovně vzdělávacího procesu využíváme loutkové divadlo, multifunkční hřiště, sportovní halu, tělocvičnu a zázemí ZŠ, městský park, knihovnu, kostel.

Organizace dne ve třídách podle TVP

6.00 – 8.30.     1.blok spontánních a řízených výchovně vzdělávacích

                           činností,řízené pohybové aktivity, práce s dětmi s OMJ

8.30 – 9.00       společná svačina

9,00 – 9.30       2.blok spontánních a řízených výchovně vzdělávacích činností

                            komunikativní kruh, individuální či skupinová práce s dětmi,

                            individuální logopedická péče s logopedem

9.30 – 11.30     pobyt dětí venku

11.30 – 12.10   společný oběd, hygiena

12.10 – 13,45   odpočinek na lehátku, kroužky předškoláků

13.45 – 14.15   vstávání, hygiena, svačina,

14.15 – 16.00   individuální práce s dětmi, spontánní činnosti

V rámci vzdělávání dále nabízíme jako doplňkový program kroužek:

 • komunikativní
 • hudebně pohybový
 • výtvarně pracovní
 • rozumový,

plavecký výcvik podle nabídky Plavecké školy v bazénu v Rumburku (9 lekcí),

individuální logopedickou péči. Čerpáme finanční prostředky ze šablon a jiných zdrojů.

V průběhu školního roku lze aktuálně reagovat a přeorganizovat režim dne v rámci různým mimořádných aktivit připravených pro děti (divadelní představení, oslavy, výlety, výchovně vzdělávací programy, projekty v rámci spolupráce, návštěvu první třídy, společné pracovní dílny). Kroužky zabezpečují učitelky mateřské školy, plavecký výcvik zajišťuje plavecká škola Delfín Varnsdorf, při spolupráci se základní školou zajišťuje průběh a bezpečnost daná učitelka. Těmto aktivitám je současně přítomna alespoň jedna učitelka mateřské školy. Dále již několik let spolupracujeme s německou mateřskou školou v Heidenau, na jejíž činnost získáváme i finance z dotačního titulu Od malička.

Charakteristika vzdělávacího programu

V mateřské škole pracujeme podle vzdělávacího programu s názvem „Jsem tady, ale ne sám“. Program je vytvořen v souladu s RVP PV a využívá některých poznatků ze souboru Barevné kamínky, Šimonovy pracovní listy, Zdravá mateřská škola, Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole a další odborné literatury.

Vizí tohoto programu je vytvářet dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat a vyvíjet se zcela přirozeně. Vzhledem k blízkosti německých hranic a většího pohybu vietnamských obyvatel  klademe důraz na vytváření kladných sociálních vztahů k minoritám.

Snahou celého působení je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí
a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit se v sociální komunitě. Vytvořit základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu lidských a etických hodnot, připravovat děti na život v multikulturní společnosti a duchu evropského společenství.

Naší snahou je, aby

 • se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální)
 • se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj
 • děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho
 • bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti
 • děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně
 • byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka
 • se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité
 • děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí – ochrana životního prostředí tříděním odpadů
 • děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují

Rozpracování klíčových kompetencí v rámci vzdělávacích oblastír

V rámci TVP považujeme za klíčové kompetence:

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Sociální a personální kompetence
 • Činnostní a občanské kompetence

Tyto kompetence se naplňují v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání.

Dílčí úkoly a činnosti jsou dále rozpracovány v týdenních blocích, do kterých jednotlivé třídy klíčové kompetence začleňují v souladu s věkovými a individuálními zvláštnostmi jednotlivých dětí

DÍTĚ A JEHO TĚLO

 • Zachovat správné držení těla
 • Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • Koordinace lokomoce, sladění pohybu s rytmem a hudbou
 • Vědomě napodobovat jednoduché pohyby a přizpůsobovat jej pokynům učitelky
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • Zvládat sebeobsluhu a základní kulturně hygienické návyky
 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci
 • Mít povědomí o těle a jeho vývoji
 • Znát základní pojmy ve spojení se zdravím, pohybem, sportem
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • Mít povědomí o některých způsobech osobního zdraví a bezpečí

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA – SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE

 • Zvládnout odloučení od rodičů, být aktivní bez i bez jejich opory
 • Zaujímat vlastní názory a postoje, umět je vyjádřit
 • Rozhodovat o svých činnostech
 • Ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • Umět vyjádřit nesouhlas v situacích, které to vyžadují
 • Přijímat pozitivní ocenění i neúspěch, vyrovnat se s ním
 • Vyvíjet vlastní úsilí,
 • Respektovat pravidla
 • Umět si zorganizovat hru
 • Rozlišovat libé a nelibé emoce
 • Snažit se ovládat své afektivní chování
 • Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i věcem

DÍTĚ A SPOLEČNOST

 • Uplatňovat základní návyky společenského chování
 • Chápat, že každý má ve společnosti svou roli, podle které je potřeba se chovat
 • Začlenit se do kolektivu třídy, respektovat rozdílné vlastnosti kamarádů
 • Umět porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 • Mít základní dětskou představu a pravidlech chování a společenských normách a podle nich se chovat
 • Chovat se zdvořile, bez předsudků, s úctou k druhým lidem
 • Jednat spravedlivě
 • Umět odmítnout společensky nežádoucí chování a chránit se před ním
 • Zacházet šetrně s věcmi
 • Zvládat základní hudební dovednosti

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA – JAZYK A ŘEČ

 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci
 • Pojmenovat většinu toho, co kolem vidí
 • Samostatně a smysluplně se vyjadřovat, formulovat věty
 • Umět vést rozhovor
 • Porozumět slyšenému
 • Formulovat otázky a odpovídat, slovně reagovat
 • Naučit se zpaměti krátké texty
 • Sledovat a vyprávět pohádku, příběh
 • Popsat situaci podle obrázku, skutečnosti
 • Sluchově rozlišit začáteční a konečné slabiky a hlásky ve slovech
 • Utvořit jednoduchý rým
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky)slovně, výtvarně, hudebně)

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA – POZNÁVÁNÍ, MYŠLENÍ, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE

 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy
 • Chápat prostorové pojmy
 • Umět řešit problémové situace a úkoly
 • Vyjadřovat představivost ve výtvarných, pracovních, hudebních a slovních činnostech

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

 • Navazovat kontakty s učitelkou, komunikovat, respektovat ji
 • Rozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • Komunikovat s druhými dětmi, navazovat přátelství
 • Uvědomovat si svá práva a respektovat práva  druhých dětí
 • Umět vnímat a respektovat osobní odlišnosti druhých
 • Respektovat potřeby druhých dětí
 • Spolupracovat s nimi
 • Dodržovat dohodnutá pravidla
 • Umět řešit konflikty dohodou
 • Vnímat přání druhých, chovat se ohleduplně, pomáhat slabším

DÍTĚ A SVĚT

 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí
 • Zvládat běžné činnosti a požadavky, jednoduché praktické situace
 • Mít základní poznatky o okolním prostředí
 • Projevovat zájem o knihy, soustředit se na četbu, divadlo
 • Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním prostředí
 • Poznat některá písmena, číslice, obrazné symboly napsat své jméno

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Rychlý kontakt

ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 
407 82 Dolní Poustevna

IČO: 70982911

bank. spojení:
KB č. ú.
78-5213550287/0100

Škola paměti národa

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 4. 2024
déšť se sněhem 8 °C 2 °C
středa 17. 4. déšť se sněhem 8/1 °C
čtvrtek 18. 4. déšť se sněhem 8/0 °C
pátek 19. 4. déšť se sněhem 6/1 °C