Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, p.o.
Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, p.o.

Řád školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, příspěvková organizace

  Směrnice k provozu místnosti školní jídelny

 • Č.j.:  Spisový / skartační znak -  230 / 2017   A.1.  A10
 • Vypracoval: Mgr. Olga Diessnerová, ředitelka školy
 • Schválil: Mgr. Olga Diessnerová, ředitelka školy
 • Pedagogická rada projednala dne 21. 6. 2017
 • Směrnice nabývá platnosti ode dne: 21. 6. 2017
 • Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Působnost a zásady směrnice
Tato směrnice (dále jen řád školní jídelny) upravuje pravidla provozu místnosti určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy (dále jen školní jídelna), vymezuje povinnosti stravovacího zařízení a školy, která tuto službu využívá pro své žáky.

Zásady směrnice:

 • musí být vydána písemně,
 • nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
 • nesmí být vydána se zpětnou účinností,
 • vzniká na dobu neurčitou, 
 • je závazný pro všechny zaměstnance organizace,
 • ředitel školy je povinen seznámit zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením této směrnice   nejpozději do 15 dnů,
 • směrnice musí být přístupná všem zaměstnancům.

Organizace dohledu

Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy. (Pojem školní jídelna se používá jako ne zcela správné označení pro místnost, kde se konzumuje strava. Je nutné odlišit jej od pojmu školní jídelna používaný pro celý komplex pro přípravu stravy – kuchyni, sklady, přípravnu jídel – pro který se obyčejně používá označení školní kuchyně. Právní předpisy používají pojem stravovací zařízení.)

Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:45 h do 14:15 h.

Dohled ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci právnické osoby vykonávající činnost školní jídelny (pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy). Rozvrh dohledu je vyvěšen v jídelně.

Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

Dohlížející pracovníci zejména

 • sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli a koření,…), v případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o degustační porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům vedena ve stravovacím zařízení. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť (maso, přílohy,…) a výsledek opět zapsat do provozní knihy;
 • sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu;
 • sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice apod.;
 • zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá před zahájením provozní doby a to zvláštním vchodem stravovacího zařízení do ulice, nikoli přes výdej do školní jídelny;
 • sledují dodržování jídelníčku;
 • sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců;
 • regulují osvětlení a větrání;
 • sledují odevzdávání nádobí strávníky. Roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel apod. provádí personál stravovacího zařízení;
 • poslední dohled po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení (vzduchotechniku) a uzamyká místnost jídelny.

 

 • Běžný úklid zajišťují v jídelně pracovnice zařízení školního stravování, včetně úklidu stolů a podlahy znečištěných jídlem během provozu.
 • Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně 14 dnů předem.
 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo je upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny -jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nejsou v obchodním balení, ale jsou vydávány na miskách.
 • Ve školní jídelně je poskytováno závodní stravování i důchodcům, kteří v organizaci pracovali při odchodu do důchodu, a zaměstnancům činným u příspěvkové organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců žáků

a) Ve školní jídelně se strávníci chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a

           stolování, zdraví pracovníky školy, respektují pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny

           a kuchařky.

b) Zákonní zástupci mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny

          u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy, v případě nespokojenosti s vyřízením

          podnětu či stížnosti se mohou obrátit na nadřízený nebo kontrolní orgán poskytovatele

          s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

c) Zákonní zástupci mají povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní

           způsobilosti dítěte, v době nemoci jej neprodleně odhlásit z obědů, respektovat

          dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

Kontrola činnosti pracovníků stravovacího zařízení

Dohlížející i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení, zejména

 • zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění,
 • zda chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky nebo s nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní nezávadnosti,
 • průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem,
 • udržují v čistotě své pracoviště a používané pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv,
 • pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou,
 • nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice,…) při práci, vyměňují jej při hrubším znečištění a odkládají jej i při krátkodobém opuštění pracoviště.

4 Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Hana Šetková
 2. o kontrolách provádí písemné záznamy
 3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: 273/2013 ze dne 2. 10. 2013. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem organizace.
 4. Směrnice nabývá platnosti dnem 21. 6. 2017
 5. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017

 

V Dolní Poustevně dne 20. 6. 2017

                                                                                             Mgr. Olga Diessnerová, ředitelka školy

Školní jídelna

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Rychlý kontakt

ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 
407 82 Dolní Poustevna

IČO:
70982911

bank. spojení:
KB č. ú.
78-5213550287/0100

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Škola paměti národa