Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, p.o.
Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, p.o.

Řád školní družiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ POUSTEVNA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Vnitřní řád školní družiny

 • Č.j.: 315/2018
 • Vypracoval/a Mgr. Olga Diessnerová
 • Schválil/a: Mgr. Olga Diessnerová, ředitelka školy
 • Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2018
 • Směrnice nabývá účinnosti dne:   1.9.2018
 • Směrnice nabývá platnosti dne:   1.9.2018

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provádějí vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD. 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od  školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace  žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny na naší škole je určena  pro žáky prvního stupně základní školy.

Činností vykonávaných družinou se mohou po dohodě s vychovatelkou ( v nezbytných situacích ) zúčastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

      1. Žáci jsou povinni

 • a) řádně docházet do školského zařízení,
 • b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
 • d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh činnosti
 • e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • f) oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

2. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy  a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani  jiných osob.     

3. Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit může žáka zákonný zástupce formou písemné žádosti vždy ke konci pololetí, výjimečně i během pololetí.

4. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.(sportovní oblečení a obuv na tělovýchovné aktivity a pevnou obuv s bílou podrážkou).

5. Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

6. Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.

7. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; jsou jim zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

8. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné žádosti rodičů, která obsahuje datum hodinu odchodu a podpis.

9. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

10. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů , které jsou v době pobytu vypnuté, odkládá pouze na místa k tomu určená, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.

11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností a žák může být na tomto základě ze školní družiny vyloučen. Rodiče budou o důvodu písemně vyrozuměni.

12. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,

13. b) důtku třídního učitele,

14. c) důtku ředitele školy.

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

Provoz a vnitřní režim

Přihlašování a odhlašování

Ředitelka školy stanovuje podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 1. Rodiče mohou své děti přihlásit od 1. září vychovatelkám ŠD. Přednostně jsou přijímání žáci nejnižších ročníků. V případě, že počet žáků nepřesáhne kapacitu ŠD, mohou být přijímáni i žáci 5. ročníku.
 2. V případě mimořádných událostí v rodině může být žák přijat na dobu určitou.
 3. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
 4. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 5. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny 
 •       sdělí družině rozsah docházky  a  způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou
 •       zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od  
 •       docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou,   než je
 •       obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce písemně. Předem
 •       známou nepřítomnost žáka v družině  zákonný zástupce oznámí také písemně.

Všechny změny včetně nepřítomnosti a odhlášení - včas nahlásí vychovatelce.

Každá vychovatelka ve svém oddělení zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

Jestliže žák dochází během pobytu ve školní družině na zájmový kroužek, oznámí toto rodiče formou písemné žádosti (na celý školní rok) vychovatelce. Za cestu žáka do kroužku, případně zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.

Žáky navštěvující ŠD předává učitelka vychovatelce po skončeném vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně (zdravotní stav, doučování….).

Pokud žákům odpadne poslední vyučovací hodina, mohou ve výjimečných případech vyčkat ve školní družině do odjezdu autobusu.(vychovatelka vede evidenci o tomto mimořádném pobytu).

V docházkovém sešitě (třídní knize,…) je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod   jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

V případě náhlého onemocnění nebo úrazu dítěte podá rodičům okamžitě zprávu

      (telefonicky, ústně) a po dohodě s nimi zajistí další postup.

Zákonní zástupci jsou zváni na zajímavé akce školní družiny.

Úplata

Úplata je splatná předem, peněžní prostředky jsou vybírány od rodičů pravidelně měsíčně a to nejpozději do 15. dne v běžném měsíci. Výběr provádí vychovatelka ve školní družině a při zaplacení poplatku předá rodičům stvrzenku .

Poplatky se seznamem žáků a přehledem zaplacené částky jsou předány účetní vždy do konce běžného měsíce.

Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Pokud za dítě není uhrazena úplata, vychovatelka školní družiny upozorní rodiče formou zápisu do ŽK a uvědomí o tom vedení školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Organizace činnosti

 1. Provozní doba školní družiny je ráno od 6.05 do 7.40 hodin a po skončení vyučování od 11.40 do 16.00 hodin.
 2. ŠD má dvě oddělení, obě jsou spojována v 15.15 hodin.
 3. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, požádá o pomoc Policii ČR.
 4. Konzultace rodičů s vychovatelkami – při vyzvedávání dětí nebo po předběžné dohodě a během doby třídních schůzek stanovených třídní učitelkou žáka.
 5. Zajištění pitného režimu – žáci si nápoje nosí z domova, ve škole jinak dostávají k obědu.
 6. Kromě prostoru vyhrazeného pro činnost školní družiny je využívána i tělocvična, učebna PC a školní zahrada. Některé aktivity se uskutečňují i mimo prostor školního objektu. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.
 7. O mimořádných činnostech organizovaných školní družinou budou rodiče předem informováni.
 8. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje. Minimální počet žáků pro prázdninový provoz je sedm.
 9. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména     formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na     vyučování.
 • Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
 • Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
 • s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
 • Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o   

řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.

 • Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze po dohodě a se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

10. V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD podle zájmu

(nejméně sedm žáků) a po dohodě se zřizovatelem. Provoz školní jídelny není  zajištěn.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.

Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli.

O poučení  žáků  se provede záznam do třídní knihy.

2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně rizikového chování, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře a zdravotní pojišťovnu.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který konal pedagogický dozor na místě v době úrazu , byl jeho svědkem nebo se o něm dověděl první.     

4. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmějí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, posílat je samotné k lékaři atd.

Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny. 

5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem.

6. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.
 3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.
 4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
 5. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.
 6. Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo žák bude poučen, že má tuto možnost.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

 1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.
 2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

Dokumentace

Ve školní družině se vede tato dokumentace:   

 1. evidence přijatých dětí (zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce), písemné žádosti zákonných zástupců o uvolňování dětí
 2. písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
 3. třídní knihy jednotlivých oddělení s přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
 4. celoroční plán činnosti.
 5. roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
 6. vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
 7. kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů (ve sborovně )

Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: 261/2013.
 2. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeny vychovatelky školní družiny.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem 1. září 2018.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2018

V Dolní Poustevně dne 28. 8. 2018

 

 

                                                                                                         Mgr. Olga Diessnerová

                                                                                                              ředitelka školy

Školní družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Rychlý kontakt

ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 
407 82 Dolní Poustevna

IČO:
70982911

bank. spojení:
KB č. ú.
78-5213550287/0100

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Škola paměti národa