Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, p.o.
Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, p.o.

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID -19

Tento dokument byl vytvořen na základě Souboru doporučení pro školy a školská zařízení (dále manuál MŠMT ze dne 17. 8. 2021)

 • od dětí se nevyžaduje před prvním příchodem prohlášení o bezinfekčnosti, děti se netestují
 • informace o aktuálním znění budou zveřejňovány na stránkách školy pod záložkou mateřská škola, tištěné informace budou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do budovy mateřské školy
 • zz je povinen oznámit onemocnění dítěte učitelce na třídě nebo telefonicky na čísle 728306354, 412 397 227 pevná linka, doporučujeme omezit i komunikaci s pp na nezbytně nutnou dobu, pro tyto účely využívat telefonické rozhovory nebo SMS zprávy, případně email skolka.dpou@seznam.cz
 • dítě ani dospělý s příznaky infekčního onemocnění nemohou do zařízení vstoupit

škola průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce

 • pohyb zákonných zástupců dětía dalších osob uvnitř budovyse omezuje na co nejkratší dobu jak v šatně, tak i při předávání a přebírání dítěte, nevstupuje do prostor tříd a ložnice – vymezeno červenou páskou na podlaze chodby, v ostatních prostorách se neshlukuje
 • spojování dětí na co nejkratší dobu při ranním scházení a odpoledním rozcházení – dle služeb PP, kontakty dětí při pobytu na zahradě
 • aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi/žáky/studenty školy a zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.
 • při vstupu do mateřské školy se nachází desinfekce pro dospělé, pro děti slouží pak dezinfekce v šatně – je doporučeno použít před vstupem do tříd
 • zz při vstupu použije ochrannou roušku
 • děti do budovy stále nenosí žádné hračky ani plyšáky
 • v celé budově platí zvýšená hygienická pravidla a standard úklidu
 • § V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 § Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy; v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; dítě si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Jako izolační místnost lze použít kancelář v jejíž blízkosti se nachází toaleta a umyvadlo s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce, tento prostor lze větrat a dezinfikovat.
 • § Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest a při dodržení dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • § Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře)

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

 • § Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.); v takovém případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci
 • Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat ochranu dýchacích cest s vyšším stupněm ochrany, než vyžaduje aktuálně platné mimořádné opatření MZd, a zachovávat sociální distanci. Důležitým preventivním opatřením je očkování.
 • testování bude probíhat dle manuálu – týká se zaměstnanců bez očkování

Úplata za vzdělávání a stravování

§ Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u mateřské  školy, že stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Datum vložení: 2. 9. 2021 19:23
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2021 19:24
Autor:

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Rychlý kontakt

ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Tyršova 302, 
407 82 Dolní Poustevna

IČO:
70982911

bank. spojení:
KB č. ú.
78-5213550287/0100

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Škola paměti národa